نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
کتاب های موجود در معاونت بهره برداری
ردیف نام کتاب تعداد جلد محل نگهداری مسئول نگهداری تالیف
1 مفاهیم و پسماندهای تغییر آب و هوا 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
2 تصفیه و دفع لجن 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
3 گامهای نوین در بررسی بنیادین طرح های جامع فاضلاب شهری 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
4 بهره برداری و نگهداری از شبکه فاضلاب 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
5 مدیریت فاضلاب شهری در کشورهای در حال توسعه 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
6 مبانی طراحی سیستم های کلرزنی 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
7 بازسازی شبکه های فاضلاب 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
8 اصول شیمی آب 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
9 شیمی آب 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
10 طراحی شبکه های فاضلاب و حفاظت کانال آب و فاضلاب 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
11 میکروبیولوژی فرآیندهای تصفیه فاضلاب 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
12 باکتریهای تصفیه خانه فاضلاب در اجتماعات کوچک 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
13 کنترل بهره برداری فرآیندهای تصفیه آب 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
14 مشکلات ته نشینی و فرار جامدات 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
15 فرهنگ تخصصی آب و فاضلاب 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
16 اصول طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پساب صنعتی شبکه های توزیع آب شهری 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
17 اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
18 ArcGIS با تکیه بر کاربردهای آن در شبکه های توزیع آب شهری و کیفیت آب های زیرزمینی 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
19 مفاهیم و پیامدهای تغییر آب و هوا 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
20 میکروبیولوژی کاربردی آب و فاضلاب 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
21 مدلسازی کیفی آب های سطحی 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
22 مهندسی فاضلاب جلد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 طراحی تصفیه خانه های فاضلاب 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
23 کیفیت آب ها 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
24 رهنمودهای کاربرد پساب در کشاورزی بر مبنای کمی سازی خطرات میکروبی 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
25 مدیریت سیانو باکترها در منابع آبی ( سیانو توکسینها ، طعم و بو ) 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
26 Wastwater Engineering treatment and Reuse 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
27 Biological wastewater treatment regious 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
28 Standard methods for the examination of water and wastewater 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
29 تصفیه خانه فاضلاب در کشورهای در حال توسعه 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
30 اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
31 روشهای گند زدایی آب و فاضلاب 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
32 اصول و کاربردهای راکتور غشای زیستی در تصفیه آب و فاضلاب 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
33 تصفیه آب به بیانی ساده برای راهبران تصفیه خانه ها 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
34 کنترل بهره برداری فرایندهای تصفیه آب 1 دفتر نظارت بر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب شهری
35 کلیات بیمه 1 دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
36 مدیریت بحران در سامانه های آبرسانی 1 دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
37 جمع آوری فاضلاب 1 گروه انرژی و سیستم های کنترل
38 مقررات ملی ساختمان- مبحث 19 1 گروه انرژی و سیستم های کنترل
39 نشریه 405 1 گروه انرژی و سیستم های کنترل
40 نشریه 3-129 1 گروه انرژی و سیستم های کنترل
41 پمپ پمپاژ 1 گروه انرژی و سیستم های کنترل
42 مقررات گندزدایی آب و بهره برداری از گندزداها 1 دفتر کنترل کیفی و نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب
43 خود آموزGISARC و مفاهیم آن 1 واحد PM
44 فرهنگ فرانسه ـ فارسی 1 آزمایشگاه آب ستادی
45 فرهنگ کامل انگلیسی ـ فارسی 1 آزمایشگاه آب ستادی
46 کتاب آموزشی Excel 2000 1 آزمایشگاه آب ستادی
47 مدلسازی کیفی آب های سطحی 1 آزمایشگاه آب ستادی
48 طراحی فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه فاضلاب 1 آزمایشگاه آب ستادی
49 مجموعه مقالات دومین سمینار کشوری بهداشت محیط 1 آزمایشگاه آب ستادی
50 چکیده مقالات دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری 1 آزمایشگاه آب ستادی
51 تصفیه آب های صنعتی 1 آزمایشگاه آب ستادی
52 اصول طراحی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و پساب صنعتی 1 آزمایشگاه آب ستادی
53 Water Analysis Handbook 1 آزمایشگاه آب ستادی
54 آشنایی با PCR 1 آزمایشگاه آب ستادی
55 مصارف مجدد فاضلاب های تصفیه شده در کشاورزی، پرورش ماهی، صنایع و تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی 1 آزمایشگاه آب ستادی
56 روش علمی تصفیه فاضلاب 1 آزمایشگاه آب ستادی
57 SPC کنترل آماری فرآیند، مفاهیم و روش های پیاده سازی 1 آزمایشگاه آب ستادی
58 اکوسیستم های تالابی و رودخانه ای استان گلستان 1 آزمایشگاه آب ستادی
59 فاضلاب شهری 1 آزمایشگاه آب ستادی
60 باکتری های تصفیه فاضلاب 1 آزمایشگاه آب ستادی
61 Hetertrophic plate counts and drinking water safety 1 آزمایشگاه آب ستادی
62 اصول تصفیه آب 1 آزمایشگاه آب ستادی
63 آبرسانی شهری 1 آزمایشگاه آب ستادی
64 مهندسی فاضلاب 1 آزمایشگاه آب ستادی
65 مبانی تصفیه آب 1 آزمایشگاه آب ستادی
66 آلودگی محیط زیست 1 آزمایشگاه آب ستادی
67 شناسایی آب و شناسایی فاضلاب 1 آزمایشگاه آب ستادی
68 آنالیز آب 1 آزمایشگاه آب ستادی
69 مبانی شیمی تجزیه 1 آزمایشگاه آب ستادی
70 آزمایش آبها 1 آزمایشگاه آب ستادی
71 فرهنگ فشرده انگلیسی ـ فارسی 1 آزمایشگاه آب ستادی
72 میکروبیولوژی کاربردی آب و فاضلاب 1 آزمایشگاه آب ستادی
73 تصفیه فاضلاب به روش لاگونی (اصول طراحی و بهره برداری، نحوه حذف BOD در لاگون اختیاری) 1 آزمایشگاه آب ستادی
74 میکروبیولوژی و کنترل آلودگی آب، هوا و پساب 1 آزمایشگاه آب ستادی
75 باکتری ها، جلبک ها، قارچ ها و بی مهرگان آب شیرین 1 آزمایشگاه آب ستادی
76 راهنمایی شناسایی جلبک های آب شیرین 1 آزمایشگاه آب ستادی
77 اطلس بی مهرگان دریای خزر 1 آزمایشگاه آب ستادی
78 شناسایی موجودات شاخص بی مهره آب های جاری 1 آزمایشگاه آب ستادی
79 مشکلات ته نشینی و مواد جامدات در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال 1 آزمایشگاه آب ستادی
80 جلبک ها 1 آزمایشگاه آب ستادی
81 پلانکتونهای دریایی شامل پلانکتونهای دریایی ایران 1 آزمایشگاه آب ستادی
82 مبانی جلبک شناسی 1 آزمایشگاه آب ستادی
83 بیولوژی جلبک ها 1 آزمایشگاه آب ستادی
84 انگل شناسی عملی 1 آزمایشگاه آب ستادی
85 آزمایشهای میکروبی آب و پساب 1 آزمایشگاه آب ستادی
86 اطلس رنگی پلانکتون شناسی 1 آزمایشگاه آب ستادی
87 طراحی و راهبری جامع تأسیسات تصفیه آب 1 آزمایشگاه آب ستادی
88 Physical chemistery 1 آزمایشگاه آب ستادی
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام