نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
کتاب های موجود در معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
ردیف نام کتاب تعداد جلد محل نگهداری مسئول نگهداری تالیف
1 ایمنی در تاسیسات آب و فاضلاب شهری 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
2 بیو راکتورهای غشایی برای تصفیه بی هوازی فاضلاب 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
3 سود بری از ضایعات 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
4 MSDS مواد شیمیایی 3 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
5 Arc GIS 3 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
6 مدل سرآمدی تولید پاک تر در صنعت 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
7 مدل سرآمدی تولید پاک تر در صنایع غذایی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
8 راهنمای جامع مدیریت سبز 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
9 بهینه سازی تصفیه غشایی برای فیلتراسیون خام 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
10 مفاهیم و پیامدهای تغییر آب و هوا 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
11 روشهای گندزدایی آب و فاضلاب 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
12 اصول و فنون مستندسازی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
13 مبانی تضمین کیفیت 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
14 تشریح عناصر استانداردهای ISO9000 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
15 استاندارد جهانی کیفیت 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
16 مدیریت کیفیت جامع 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
17 استانداردهای بین المللی کیفیت 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
18 کنکاش در استاندارد ISO9001:2000 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
19 مدیریت استراتژی 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
20 ISO9001:2000 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
21 ICDL4 Access 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
22 ICDL4 Excel 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
23 ICDL4 PowerPoint 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
24 مدیر تازه کار 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
25 چگونه بر رئیس خود مدیریت کنیم 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
26 آشنایی با اصول و مفاهیم و روشهای اجرایی 6 سیگما 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
27 فقط برای مدیران کیفیت 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
28 راهنمای عملی بهبود مستمر فرایندها 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
29 مجموعه مباحثی پیرامون ارزشیابی کارکنان 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
30 مالیه عمومی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
31 نت خود کنترلی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
32 استراتژی نوین بازاریابی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
33 بهداشت کار 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
34 مدیریت خصوصی سازی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
35 QFD 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
36 نظریه صف 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
37 دستورالعمل مطالعات مهندسی ارزش 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
38 پیشنهاد تغییر بروش مهندسی ارزش در طرحهای 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
39 مدیریت کیفیت فراگیر 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
40 فرهنگ فارسی انگلیسی حییم 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
41 فرهنگ فارسی انگلیسی آریان پور 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
42 مجموعه مقالات 6 کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
43 مجموعه روش مستندسازی و نگارش روشهای اجرایی (جلد دوم) 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
44 استانداردهای ISO9000 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
45 مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
46 ممیزی کیفیت 5 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
47 راهنمای ممیزی نظام های تضمین کیفیت 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
48 مستندسازی و نظام نامه کیفیت 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
49 هشت گام در استقرار موفقیت آمیز ISO9000 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
50 مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
51 مدیریت کیفیت فراگیر 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
52 مدیریت کیفیت جامع 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
53 ابزارهای سرآمدی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
54 مدیر تمام عیار 4 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
55 کیفیت آبها 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
56 سیستمهای مدیریت ایمنی و حفاظت صنعتی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
57 مدیران برجسته (مشتری مداری) 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
58 مدیران برجسته (مدیریت تغییر) 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
59 مدیران برجسته (مدیریت گروهها) 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
60 روشهای اندازه گیری کارایی و اثربخشی سیستم های کیفیت 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
61 راهنمای برتر مدیران کیفیت 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
62 چگونه انگیزه ایجاد می شود 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
63 بهره وری در اداره 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
64 مدیریت کیفیت جامع در آموزش 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
65 مدیریت شگفت انگیز 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
66 جلسه گروهی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
67 گروههای کنترل کیفیت 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
68 دستیابی به کیفیت 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
69 بهره وری در فرهنگ اسلامی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
70 راهنمای استقرار و ممیزی سیستم مدیریت کیفیت 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
71 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
72 ISO 9001 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
73 ISO 14001 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
74 استاندارد ISO 19011 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
75 استاندارد عملکرد محیط زیستی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
76 مدیریت ایمنی مواد غذایی 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
77 راهنمای استقرار ISO 22000 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
78 روشهای تقطیر خورشیدی در سیستمهای نمک زدایی آب 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
79 امنیت جهانی آب 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
80 خلاقیت، نوآوری و قدرت بینش 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
81 بنای سفت کار 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
82 اقتصاد منابع آب 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
83 مهندسی فاضلاب متکف یکسری 6جلدی 1سری دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
84 تجارت مدیریتی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
85 برگزیدگان خدمت 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
86 نظر سنجی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
87 مجموعه آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار 2 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
88 مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
89 ایمنی در برق 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
90 اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
91 اصول ده گانه ارگونومی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
92 سلامتی و ایمنی در ساختمان سازی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
93 مدیریت ریسک در پروژه ها 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
94 چک لیست نظارت در ایمنی کارگاه 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
95 تعاریف، فرمولها و معادلات برای متخصصین ایمنی و بهداشتی 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
96 حقوق اداری 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
97 تکریم و پاسخگویی به مردم 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
98 ایمنی و بهداشت کار از دانشگاه تا صنعت 1 دفتر تضمین کیفیت و تحقیقات
99 A+ 1 دفتر آمار و فن آوری اطلاعات آقای قاسم پور
100 Windows server 2003 1 دفتر آمار و فن آوری اطلاعات "
101 Windows server 2008 1 دفتر آمار و فن آوری اطلاعات "
102 امنیت شبکه – احسان مکیان 1 دفتر آمار و فن آوری اطلاعات "
103 راهنمای سوئیچ های سیسکو 1 دفتر آمار و فن آوری اطلاعات آقای علی محمدی
104 مرجع کامل RUP 1 دفتر آمار و فن آوری اطلاعات آقای قاسم پور
105 C# 2010 1 دفتر آمار و فن آوری اطلاعات "
106 Network + 1 دفتر آمار و فن آوری اطلاعات "
107 Ebook Network cabling 1 دفتر آمار و فن آوری اطلاعات "
108 Web Design 1 دفتر آمار و فن آوری اطلاعات خانم حلاج
109 سالنامه استان -- دفتر آمار و فن آوری اطلاعات کارشناس آمار
110 گزارشهای اقتصادی ، اجتماعی و عملکردی استان و صنعت آب و فاضلاب -- دفتر آمار و فن آوری اطلاعات کارشناس آمار
111 مالیه عمومی 1 دفتر آموزش و منابع انسانی دکتر ابوطالب مهندس-دکتر مهدی تقوی
112 آیین مدیریت 1 دفتر آموزش و منابع انسانی حسام الدین بیان
113 روانشناسی کار 1 دفتر آموزش و منابع انسانی مرتضی مقدمی پور
114 مقدمات کامپیوتر والگوریتم 1 دفتر آموزش و منابع انسانی جعفر نژاد قومی
115 اصول حسابرسی 1 1 دفتر آموزش و منابع انسانی دکتر عزیز نبوی
116 مبانی علم اقتصاد 1 دفتر آموزش و منابع انسانی دکتر دولت شاهی
117 سیری در نهج البلاغه 1 دفتر آموزش و منابع انسانی دکتر مطهری
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام